Destination Uppsala ABs styrelse

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Destination Uppsala AB består av tre antal ordinarie ledamöter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar administrativ chef.

Den 8 december 2022 valde KF en ny styrelse till Destination Uppsala AB som nu består av:

Erik Pelling (s) Ordförande

Therez Almerfors (M) Ledamot

Tobias Smedberg (V) Ledamot

Styrelsemöten 2023

  • 26 januari
  • 17 februari
  • 31 mars
  • 15 maj
  • 7 september
  • 8 december