Valsgärde

Det var skeppen som tog vikingarna ut i världen, och för vissa förde farkosterna dem rakt in i nästa liv. Valsgärde, som ligger 7 km norr om Uppsala vid Fyrisån, bär spåren av cirka 80 gravar från 400-talet och framåt.

Historiska fynd

För ungefär 1400 år sedan, begravdes en man i en båt vid Valsgärde strax norr om Uppsala. I båten hade han med sig vapen, husgeråd, mat, hästar och hundar. Denna man var inte den första som begravdes på platsen och efter honom skulle fler följa i samma sätt att begravas. Det är troligt att dessa gravar var de rika på skatter och föremål, men de plundrades kort efter att de hade anlagts. Kammargravarna visar att det fanns en elit i Valsgärde redan på den tiden.

Under 600-talets början hölls den första båtbegravningen på platsen. Traditionen fortsatte under de följande århundradena, och totalt begravdes femton personer i båtar med praktfulla gåvor. Fem av dessa båtgravar är från vendeltiden och de andra tio är från vikingatiden. Endast män verkar ha begravts i båtarna, och det var troligtvis en man från varje generation. Båtgravtraditionen upphörde i slutet av vikingatiden och de döda lades återigen i kammar- eller kistgravar.

Valsgärde är en plats med stor betydelse för både natur och historia. Här kan man se hur gravsättningssederna utvecklades under järnåldern. Över hela området kan man se spåren av cirka 80 gravar, som består av högar och avlånga sänkor. Dessa spår är efter kammargravar, kistgravar, brandgravar och båtgravar. Båtgravarna och brandgravarna härstammar från vendeltid och vikingatid, medan kammargravarna är från folkvandringstiden och kistgravarna från sen vikingatid eller tidig medeltid.

De som begravdes i Valsgärde var medlemmar av samhällets elit. Gravtraditionerna har hållits på ett konservativt sätt genom flera sekel, och gravarna speglar en aristokratisk livsstil och identitet. Gravfältet i Valsgärde användes under en period på 700 år från cirka 400 e.Kr. till 1100 e.Kr.

Vendel - Sutton Hoo, England?

Under 1930-talet hittades en båtgrav i Sutton Hoo, England. Kort därefter noterades det att den hade flera likheter med svenska båtgravar från Valsgärde. Dessa gravar är från samma tidsperiod. Sedan dess har det pågått en diskussion om huruvida Sutton Hoo-begravningen är kopplad till dessa svenska båtgravar eller inte. Är det en reflektion av det faktum att anglosaxarna var invandrare från Skandinavien och att kungen eller hövdingen i Sutton Hoo ville visa sin fortsatta anknytning till sina skandinaviska rötter. Var fynden vid Sutton Hoo avledade av fynden vid Vendel och Valsgärde? Eller var det tvärtom?

Bevarad flora och fauna

Platsen är också viktig ur ett botaniskt perspektiv, med en unik torrbacksflora. Genom att ta hand om gravfälten på rätt sätt kan man bevara arter som annars riskerar att försvinna i det moderna kulturlandskapet. Gravfälten är idag en tillflyktsort för arter och växtsamhällen och därför mycket sevärda även från botanisk synpunkt.

Karta & information

Adress: Fullerö 151
755 94 Uppsala